سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین گلبابایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران.
حسن مداح عارفی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
رضا حبیبی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
ابراهیم فراهانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران.

چکیده:

بررسی قدرت ترکیب پذیری پسته وحشی به منظور دست یابی به والدین برتر وانتخاب نتایج برجسته ومعرفی به بهره برداران از جمله اهداف طرح میباشد .بدین منظور یکی از بزرگترین عرصه های پسته وحشی استان تهران واقع در پارک ملی خجیر جهت اجرای طرح در نظر گرفته شد .ابتدا ۱۵ پایه مادری وده پایه نر بنه انتخاب شد که پس از گرده افشانی مصنوعی وتلاقی, بذرها ی حاصله در پاکتهای جداگانه جمع آوری شده و پس از بوجاری در نهالستان کاشته شد در مرحله اول وضعیت جوانه زنی بذرها در خزانه بررسی شد که بر اساس آن بیشترین درصد میانگین جوانه زنی مربوط به درخت ماده شماره ۱۵ با۶۷/۹ درصد ودرخت ماده شماره ۵ با کمترین درصد جوانه زنی یعنی ۴۸/۲ درصد بوده است.درپایان سال اول نهالهای بنه به عرصه مورد نظر انتقال داده شد ودر سه تکرار به صورت بلوکهای کاملا تصادفی کاشته شد . طی دو سال از نهالها مراقبت وآبیاری به عمل آمد ودر هر سال ابتدا وانتهای فصل کشت دو بار وضعیت زنده مانی وقطر یقه وتاج پوشش وارتفاع نهالها اندازه گیری شد.آمار به دست آمده در ماتریس تلاقی ها بر رسی شد.. در نهایت با توجه به بررسی همه تلاقیها در کلیه صفات نهالهای مناسب از نظر قدرت زنده مانی وتاج پوشش وارتفاع واندازه قطر یقه جهت ارایه به بخشهای اجرایی پیشنهاد میشوند.