سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه حیدری – محقق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان،گروه مهندسی شیمی،مسجد سلیمان ایران
زهرا خسروی – استاد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان،گروه مهندسی شیمی،مسجد سلیمان ایران

چکیده:

هدف ازانجام این مقاله بررسی سنتزاکسیدگرافن نانوذره اکسیدآهن وکامپوزیت آن ها بودهاست. طبق مطالعاتانجام شده به این نتیجه رسیدیم که سنتزاکسید گرافن به روش Hmmer متداول تربوده استوسنتز نانواکسید آهنبه روش arc بازدهی بیشتری در حذف آلایند ه هاداشته ولی روش کاهش شیمیایی پرکاربردتربوده است و جذبالاینده ها توسط نانوذرهاکسیدآهن/اکسیدگرافن بازدهی بهتری داشته است.