سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الماس رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کریم سلیمانی – دانشیار گروه آبخیزداری دانشگاهکشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا قنبرپور – استادیار گروه آبخیزداری دانشگاه کشاورزیو منابع طبیعی ساری
خالد اوسطی – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

ابهای زیرزمینی کم عمق بیشتر و زودتر از ابهای عمیق د ر معرض الودگی قرا رمی گیرند دراین مقاله روند تغییرات عوامل کیفی اب زیرزمینی شامل : کلر، پتاسیم، باقیمانده ماده خشک، سختی کل اب، اسیدیته، نسب جذب سدیم، بیکربنات، انیون، کاتیون ، سولفات سدیم، منیزیم و کلسیم و هدایت الکتریکی در دشت قائم شهر – جویبار با استفاده از ازمون ناپارامتری من – کندال در سالهای ۳۱۳۱ تا ۳۱۳۱ در ۲۴ حلقه چاه بررسی شد سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی که بتواند تغییرات سایر عوامل را نشان دهد تعیین شد که عامل باقیمانده خشک و پتاسیم تاثیرگذارترین عوامل بودند. نتایج این بررسی نشان داد که عامل اسیدیته بدون روند است و سایر عوامل هرکدام در چند چاه دارای روندمنفی هستند روند تغییرات عامل باقیمانده در ماده خشک در ۱ چاه دارای روندمنفی و در بقیه چاهها روند معنی دار دیده نشد و روند تغییرات عامل پتاسیم در ۶ چاه دارای روند منفی و در بقیه چاهها روند معنی داری دیده نشد.