سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالوصال چاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
علیرضا شهرکی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدمهدی چاری – هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

موضوع تغییر اقلیم و مشکلات ناشی از آن از بحرانهای اساسی اقتصادی اجتماعی و محیطی می باشد براساس تحقیقات موجود شواهدی از تغییر اقلیم و یا نوسانات شدید در مناطق مختلف کشور گزارش شده است مطالعه حاضر با هدف بررسی روندتغییر سه پارامتر هواشناسی متوسط دما، سرعت باد و میانگین رطوبت نسبی بصورت ماهانه و در شهرهای زابل و زهک صورت گرفته است همچنین از ازمونهای نقاط عطف رگرسیون خطی و دستور trend در نرم افزار minitab برای بررسی روند متغیرهای هواشناسی از سال 1986 تا 2005 استفاده گردیده است. نتایج نشان میدهد که سرعت باد دارای بیشترین تغییرات می باشد و پارامترهای متوسط دمای ماهانه و میانگین رطوبت نسبی در رتبه بعدی قرار می گیرند. بطور کلی نیز می توان گفت سرعت باد دارای روند افزایشی و پارامتر رطوبت نسبی دارای روند کاهشی می باشد.