سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد شاکری مطلق – کارشناس هواشناسی،اداره کل هواشناسی استان یوشهر،

چکیده:

خلیج فارس که شمالغربیترین دنباله اقیانوس هند می باشد بخش وسیعی از مرزهای آبی جنوب کشور را شامل می گردد. با توجه به آن که کشور ایران از دیرباز در آبهای گرم این منطقه منافع حیاتی داشته و دارد، شناسایی خصوصیات اقلیمی این آبها و بررسی ارتباط آن با آب و هوای ایران از اولویت ویژه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. در این تحقیق روند تغییرات دمای سطح آب خلیج فارس و ارتباط آن با بارش خلیج فارس در ایستگاه بندر بوشهر مورد بررسی قرارگرفته است. اطلاعات استخراج شده شامل کلیه پارامترهای جوی میباشد که با مطالعه آن به طور ویژه ارتباط بین دمای هوا و دمای سطح آب با بارش تجزیه و تحلیل شده است هر چند بنا بر نگاه و نتیجه بدست آمده بیتردید نمیتوان ارتباط را صرفنظر کرد اما پی می بریم برای کسب ارتباط و همبستگی جامع باید کلیه پارامترهای جوی را مدنظر داشت و باتوجه به این امر که پارامترهای مربوط به آب بدلیل سیال بودن در طول زمان در حال تغییر می باشند، باید این تغییرات را در نظر گرفت. با این تفاسیر در تحقیق حاضر ارتباط ویژه دمای هوا و دمای سطح آب را با بارش حداکثر مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بدست آمده نشان میدهد که روند تغییرات دمای سطح آب به میزان زیادی با روند تغییرات دمای هوا هماهنگ می باشد،اما میزان تغییرات بدلیل ظرفیت گرمایی وِیژه بالا در آب کمتر است.