سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدیجه جوان – دانشجوی دوره دکترای اقلیم شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

باد یکی از متغیرهای پیچیده اقلیمی است که تغییرات آن در کوتاه مدت و بلندمدت برخصوصیات اقلیمی جهانی منطقه ای و محلی تاثیر می گذارد و از جمله عوامل مهم در تغییر اقلیم به شمار می رود متغیر سرعت باد به ندرت در بین عناصر هواشناسی به منظور کشف تغییرات اب و هوایی مورد مطالعه قرا رگرفته است هدف از انجام این تحقیق بررسی روند تغییرات سرعت باد در شمال غرب ایران میب اشد برای این منظور از 7 ایستگاه سینوپتیک که دارای طولانی ترین دوره اماری بودند 2005-1961 استفاده شد. در ابتدا به منظور ارائه دیدگاه کلی از شرایط سرعت باد درمنطقه مورد مطالعه ویژگیهای اماری ماهانه، فصلی و میانگین سرعت بادبا استفاده از نمودار و جدول مورد تحلیل قرار گرفت. سپس براساس روشهای اماری به بررسی روند وقوع این عنصر مهم اقلیمی در طول زمان پرداخته شد. ازمون ناپارامتری من – کندال برای تحلیل روند داده ها انتخاب گردید. نتایج نشان داد که شمال غرب ایران در طول دوره اماری از نظر سرعت باد منطقه همگنی نیست. همچنین نتایج حاصل از روش اماری مورد استفاده نشان داد که در ایستگاههای ارومیه و خوی روند کاهشی در اردبیل و زنجان روند افزایشی دیده میشود.