سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل طهماسبی – عضو هیات علمی (مربی) مجتمع آموزش عالی گنبد
کاظم صابرچناری – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری مجتمع آموزش عالی گنبد
آیت محمودی آهنگرکلایی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری مجتمع آموزش عالی گنبد
سیروس شمشیری – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری مجتمع آموزش عالی گنبد

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیده های خزنده ای است که در هر منطقه و کشوری چه دارای آب و هوای خشک و چه مرطوب اتفاق می افتد و با خشکی فرق دارد. در این تحقیق بعلت شرایط اقلیمی مشابه در نوار حاشیه ای دریای خزر مرزهای اقلیمی بر مرزهای جغرافیایی ارجحیت داده شد. بنابراین مرز اقلیمی مبنای کار در نظر گرفته شده است. ایستگاه های منتخب در نوار شمالی کشور دارای پراکنش مناسب بوده و از آستارا در غربی ترین نقطه تا مراوه تپه در شرقی ترین نقطه را در بر می گیرد. با استفاده از ضریب همبستگی بین ایستگاه ها، به بازسازی نواقص آماری پرداخته و با داشتن داده های آماری ۱۵ تا ۵۰ سال ایستگاه های موجود در نوار شمالی کشور و استفاده از نرم افزار SPSS و شاخ صهای خشکسالی که شامل شاخص بارندگی استاندارد SPI و شاخصهای درصد از بارش میانگین DIX بوده و تجزیه و تحلیل داده و رسم گرافها صورت گرفته است. این مطالعات نشان داد که خشکسالی های شدید در منطقه مورد مطالعه رخ نداده و اکثر خشکسالی ها از نوع ضعیف بوده است.