سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیوا وحیدپور – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی علوم خاک
بابک متشرع زاده – استادیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر

چکیده:

کودهای شیمیایی یکی از عوامل موثر در افزایش تولید در واحد سطح محسوب می شوند. استان فارس از نظر تولید محصولات زراعی همچون گندم و ذرت و محصولات باغی همواره در طول سال ها، مقام اول و یا دوم تولید کشور را کسب کرده است. این استان با مساحت سطح زیر کشت یک میلیون هکتار، حدود 9% از سطح اراضی کشاورزی کشور را دارا می باشد که با تولید حدود 10 میلیون تن محصولات زراعی و باغی، 11 % از کل تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. بررسی آمارهای مصرف انواع کود در استان فارس در 16 سال اخیر نشان دهنده رشد مصرف کودهای شیمیایی در این استان می باشد. میزان مصرف انواع کودهای شیمیایی در طول 16 سال گذشته از 223156 تن در سال 1373 به 328599 تن در سال 1388 بالغ گردیده که رشدی 47 % را نشان می دهد. از بین کودهای شیمیایی مصرفی بیشترین میزان مصرف، مربوط به کودهای شیمیایی نیتروژنه با 65 % از کل کود مصرفی و پس از آن کودهای فسفاته و پتاسیمی به ترتیب با 23 % و 12 % از کل کود مصرفی این استان را شامل می شود. علیرغم تولیدات کشاورزی بالا در این استان، مقایسه نسبت خالص عناصر مغذی نیتروژن، فسفر و پتاسیم N-P-K در 16 سال گذشته نشان از عدم مصرف متعادل و بهینه عناصر کودی دارد. متوسط نسبت بین عناصر غذایی کودی در طول 16 سال اخیر در استان فارس 27-52-100 بوده که این نسبت در کل کشور حدود 16-40-100 می باشد همچنین نسبت فوق در سال 1383 در استان 28-49-100 ودر کشور 9-60-100 بوده که درسال 1388 به 4-67-100 در استان و 6-34-100 در کل کشور تغییر و یا به عبارتی تنزل یافته است. توصیه می گردد بمنظور بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی استفاده از نتایج آزمون خاک و تجزیه برگی در تعیین نیاز کودی محصولات مختلف در استان، به طور همگانی استفاده گردد. خاطر نشان می سازد استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی بدون در نظر گرفتن نیاز غذایی گیاه و میزان عناصر غذایی در خاک می تواند پیامدهای جدی آلودگی خاک و آب را در استان بدنبال داشته باشد.