سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد یونسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
سعید کاظمی نجفی – دانشیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مطالعه روند و نحوه انتشار آب دریاهای خزر و خلیج فارس در کامپوزیت های چوب- پلاستیک مورد بررسی قرار گرفت . کامپوزیت های % چوب- پلاستیک بوسیله دستگاه اکسترودر دوماردونه ناهمسوگرد با نسبت های وزنی 50 و 70 درصد پرکننده (آرد چو ب) و در حضور 2 سازگارکننده ساخته شدند. نمونه آب های دریای خزر و خلیج فارس نیز به ترتیب از ساحل شهرستان نور و بندرعباس تهیه و در آزمایشگاه مورد آنالیز قرار گرفتند. کامپوزیت ساخته شده پس از برش به ابعاد استاندارد به مدت چندین هفته و تا رسیدن به حالت اشباع در درون این آ ب ها غوطه ور شدند و روند جذب آب و نحوه انتشار آب در آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کامپوزیت های غوطه ور شده در دریای خلیج فارس میزان جذب آب و ضریب انتشار بالاتری به ترتیب نسبت به دریای خزر و آب مقطر نشان دادند. همچنین با افزایش درصد پرکننده، ضریب انتشار و میزان جذب آب کامپوزیت چوب-پلاستیک افزایش می یابد.