سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدابراهیم زمردیان – دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم، بخش فیزیک
حمیدرضا شریفان – دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم، بخش فیزیک

چکیده:

نتایج حاصل از نابودی الکترون – پوزیترون پیرامون انرژی 60 GeV نشان می دهد که علاوه بر رویدادهایی با ساختار دوجتی، شواهدی دال بر وجود رویدادهای سه جتـی نیز وجود دار ند که عموماً به عنوان تابش یک گلوئون توسط کوارک آنگونه که ) ) Q.C.D بیان می دارد قابل توجیه ا ند . از طرف دیگر نمودارهای مرتبة بـالاتر در انـرژی 60 GeV منجر به رویدادهایی با چهارجت می شوند . در این مقاله . برای بررسی رویدادهای چهارجتی ازکمیت اکوپلاناریتی استفاده می نما ییم . . نتایج حاصـل از توزیـعاکوپلاناریتی با نظریهQCDسازگار ی کامل دارد.