سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رحیم غلامحسینی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده:

حضور زنان و تبیین نقش آنان در شکل دهی فضاهای شهری امروزی، مسئله ای مهم و حیاتی میباشد. از طرفی موضوع جنسیت و عدالت جنسیتی در فضاهای شهری، موضوعی است که اغلب بهحاشیه رانده شده است. عدالت جنسیتی به معنای رعایت تناسب زنان و مردان در دسترسی به همهامکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است به گونه ای که در حق هیچ کدام ستم یا اجحافی نشود.حضور زنان در فضای شهری حق مسلم آنان است. با در نظر گرفتن حقوق شهروندی کثرتگرا درجامعه مدنی امروز و رویکرد عدالت محور در برنامه ریزی شهری، زنان نیز همانند مردان باید از شرایطبرابر برای حضور در فضای شهری برخوردار باشند. از همین رو هم اکنون توجه به مفهوم جنسیت وتوجه به زنان در طراحی فضاها و در تحقیقات اخیر مورد توجه قرار گرفته است. آگاهی جنسیتی دربرنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری ایجاد شده است، و به نظر می رسد، اولین گام برای کاهشمحدودیت های حضور زنان در فضاهای شهری درک و آگاهی عمیق نسبت به اهمیت و ضرورتحضور زنان در فضای بیرون خانه و در مرحله بعد شناخت دقیق نیازهای و تفاوت های زنان و مردان وتوجه به نیازهای زنان در فضاهای شهری است.