سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیوند پاپن – کارشناس ارشد خاکشناسی سازمان اب و برق خوزستان
فرامرز جودی – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مناطق خشک چون ایران دارای بارندگی کم و تبخیر زیاد می باشند لذا تجمع املاح در سطح خاک امری اجتناب ناپذیر خواهد بود بنابراین اعمال یکر وش عملی جهت براورد اب مورد نیاز به منظور اصلاح خاک برا ی کشاورزی امری ضروری است هدف از این تحقیق مدلسازی ریاضی شوری و سدیم زدایی در ۲ منطقه با و بدون کاربرد ماده اصلاح کننده اسید سولفوریک، در منطقه هندیجان استان خوزستان می باشد ازمایش در دو منطقه ۱و۲ با چهارتیمار تیمار اول ۲۵سانتی متر، تیمار دوم۵۰ سانتی متر، تیمار سوم ۷۵ سانتی متر و تیمار چهارم ۱۰۰ سانتی متر اب و چهار تکرار تا عمق ۱۵۰ سانتی متر در کرتهای ۱×۱ متر انجام گرفت با استفادها ز داده های هدایت الکتریکی و درصد سدیم قابل تبادل و تعادلی به دست امده نرم افزار SPSS120 یازده مدل ریاضی استخراج گردید نتایج حاصل ازبرازش مدلهای ریاضی بیانگر این مطلب است که در منطقه یک بدون کاربرد ماده اصلاح کننده معادله درجه سه برای هدایت الکتریکی و درصد سدیم قابل تبادل بیشترین همبستگی و معادله اس کمترین همبستگی را داشته است درمنطقه دو در حالت بدون کاربرد ماده اصلاح کننده برای هدایت الکتریکی معادله لگاریتمی بیشترین همبستگی و برای درصد سدیم قابل تبادل معادله مرکب، لجستیک، رشد و نمایی بیشترین و معادله اس کمترین همبستگی را دارا می باشند.