سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دنیا امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگشناسی رسوبی، گروه زمین شناسی، د
غلامرضا میراب شبستری – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
احمدرضا خزاعی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

برش الگوی سازند قلعه دختر به سن ژوراسیک میانی- بالایی در غرب شهرستان بشرویه ( 7 کیلومتری روستای قلعه دختر) در محدوده رشته کوه شتری (شرق ایران) قرار دارد. در این مطالعه به ب ررسی بخش کربناته این سازند به ضخامت 327 متر شامل توالی سنگ آهک و آهک دولومیتی پرداخته شده است. مطالعات پتروگرافی و آنالیز رخسارهای نشان میدهد که توالی کربناته سازند قلعه دختر در برش مورد مطالعه متشکل از 14 ریزرخساره میکروسکوپی ( M1: مادستون با سوزن اسفنج، M2:وکستون بایوکلاستی همراه با سوزن اسفنج، M3:گرینستون/پکستون بایوکلاستی، S1: گرینستون اُآُلیتی خوب جور شده، S2: پکستون/گرینستون اینتراکلستی، S3: گرینستون پلوئیدی، S4: وکستون/پکستون اینتراکلستی اُاُلیتی، L1: مادستون، L2: وکستون پلوئید دار، L3: مادستون/وکستون فسیل دار، L4: پکستون/گرینستون پلوئیدی، L5: باندستون مرجانی، T1: مادستون ماسهای بدون فسیل، T2: مادستون دارای فابریک فنسترال و T3: مادستون پلوئی دی با ساختار گروملوس) است که در قالب چهار کمربند رخسارهای دریای باز (M) پشته (S) لاگون (L) و پهنه جزر و مدی (T) در یک پلتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال نهشته شدهاند.