سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ایمان ساری صراف – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
حسین زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی
سیدحسین رضوی – استادیار گروه متالورژی استخراجی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دان
شمس الدین میردامادی – استاد گروه متالورژی استخراجی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش، روند انحلال رسوبات ((Al,Ti)Ni3) َγ و تغییرات ریزساختاری سوپر آلیاژ Inconel 738LC با تغییر عوامل مؤثر در نفوذ مانند دما ، زمان و تنش اعمالی بررسی شده است. بدین منظور، نمونه های آماده شده از این سوپرآلیاژ در شرایط متفاوت تحت فرایند محلول سازی قرار گرفته و سپس تصاویر ریز ساختاری توسط میکروسکوپ نوری ومیکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تهیه شدند. در ادامه بااستفاده از این تصاویر و تعیین اندازه و تعداد رسوبات ΄γ اولیه و ثانویه بر حسب پارامترهای مؤثر و مقایسه ساختارهای مشاهده شده، روند انحلال این فاز مورد ارزیابی قرار گرفت. در بررسی تصاویر مشاهده گردید که انحلال فاز َγ اولیه، پدیده ای تعادلی بین پارامتر های مختلف مؤثر بر انحلال است. همچنین دیده شد که رسوبات مکعبی َγ ، در فرایند انحلال، به یکدیگر ملحق شده و با انحلال گوشه ها به شکل کروی در آمده اند. مشاهدات نشان دادند که اثر تنش فشاری در مقادیر کم اثر کمی بر افزایش انحلال داشته و موجب بزرگ شدن رسوبات بدلیل آگلومره شدن آن ها شده است