سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رستمی – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی،گروه مهندسی مواد (دانشجوی
بهنام لطفی –

چکیده:

به منظور افزایش مقاومت سایشی آلیاژ ریختگی آلومینیم A 380لایه کامپوزیتیAl-SiCتوسط فرایند قوس تنگستن با گاز محافظ آرگونGTAW) بر روی زیرلایه ایجاد شد. بدین منظور مخلوطی از پودرهای آلومینیم و کاربیدسیلیسیم به همراه مقداری محلول آبی از چسب سیلیکات سدیم به صورت خمیر پیشنشست بر روی سطح اعمال شد. پس از خشک کردن و عملیات پیشگرم، نمونهها تحت عملیات ذوب سطحی قرار گرفته که منجر به ایجاد لایه کامپوزیتی با خواص و چسبندگی مطلوب گردید. جهت ارزیابی ریزساختاری روکش ایجاد شده از پراشسنجی پرتو ایکس XRD)میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشیSEM)و میکروآنالیزور عنصریEDS) و همچنین جهت بررسی خواص مکانیکی روکش حاصل از آزمونهای ریزسختی سنجی و سایش استفاده شد. یافته های آزمایش نشان دهنده افزایش سختی سطح و همچنین افزایش مقاومت سایشی روکش اعمالی به میزان 4 برابر مقاومت سایشی زیرلایه بود. مکانیزم سایشی روکش اعمالی در این حالت ترکیبی از سایش چسبان موضعی و سایش خراشان نرم از نوع خیش ریز تشخیص داده شد