سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا شکاری – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
اسماعیل ساعی ور – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمدرضا ابوالحسنی – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مهدی غلام پور – گروه فیزیک دانشگاه افسری امام علی، تهران

چکیده:

از آنجا که آلودگی روز افزون محیط زیست مشکل مهمی در همه ی جهان، به خصوص در کشور ما است . در این پژوهش به بررسـی الکترولیـت پیـل هـای سوختی اکسید جامد پرداخته شده است . زیرا این نوع پیل ها بالاترین بازده و ساده ترین ساختار را در بین انـواع پیـل هـای سـوختی دارنـد . در ایـن مقالـه ساختارهای ZrO2 ، CeO2 ، Bi2O3 ، YSZ و ABO3 مورد مقایسه قرار گرفته شده است . از بین آنها ساختارهای LaGaO3 و LaAlO3 پروسـکیت ) ) ABO3 بـه عنوان بهترین الکترولیت، به علت رسانایی یونی بالای آن در دمای متوسط، انتخاب شده است . بررسی ها نشان داده است که از بـین سـاختارهای پروسـکیت (ABO3)ترکیب هایLaAlO3 وLaGaO3 دوپ شـده بـاSr و Mg بهتـرین انتخـاب بـرای الکترولیـت پیـل سـوختی اکـسید جامـ د هـستند . بـا بررسـی ، شعاعهای یونی، پارامترهای شبکه و رسانایی ترکیبهایXRD نمودارهایLa1-XSrXAlO3-δ و LaGa1-yMgyO3-δبه این نتیجه رسیدیم که ترکیبهای بر پایهLaGaO3 . بهترین خواص را برای الکترولیت پیل سوختی دارا است