سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم باتمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت
الیاس درمیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بازرسی فنی دانشگاه صنعت نفت
باقر انوری پور – دکترای مهندسی شیمی عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

روش تحلیل درخت خطا مدلی گرافیکی و یک نمودارمنطقی است که ترکیبی را که می توانند منجر به رویداد یک واقعه ی خاص موردنظر( که رویداد رأس نامیده می شود) گردد، مورد ارزیابی قرار می دهد. در این مقاله سعی شده است با بکارگیری روش تحلیل درخت خطا به شناسایی مجموعه عواملی که در «پارگی تیوب های قسمت تشعشعی کوره ی شماره یک بخش تبدیل کاتالیستی پالایشگاه نفت آبادان» موثر است، پرداخته شود. همچنین به منظور کاهش میزان عدم قطعیت در وقوع این رخدادها میزان احتمال هر رخداد به صورت کیفی برآورد شده است. اطلاعات بدست آمده کمک می کند تا با استفاده از ابزارهایی مانند مجموعه های فازی یک رتبه بندی از میزان اهمیت هر مجموعه برش حداقل بدست آید.