سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

گل سونا ظفر – کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه پیام نور بابل
رویا منصور – کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه پیام نور بابل

چکیده:

مسأله تورم از مسایل حاد اقتصاد کنونی ایران به شمار می آید و شناخت ریشه های اصلی و عوامل ایجاد کننده ی ان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه اثر ریشه های تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1339-88 به روش خودرگرسیون برداریvar و محاسبه تجزیه واریانس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر درآمد نفتی و مالیاتی و کسری یا مازاد بودجه و هم چنین ،رشد نقدینگی ابتدا تأثیر مستقیم و سپس غیرمستقیم بر نرخ تورم داشته اند ،البته تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی بر متغیر نرخ تورم ابتدا کاهشی و سپس افزایشی بوده است. هم چنین، نتایج تجزیه واریانس متغیر های مدل نشان می دهد، در دوره اول نرخ تورم تحت تاثیر کامل متغیر نرخ تورم قرار گرفته اما بر دیگر متغیرها اثری نداشته است . البته ،متغیر نرخ تورم در دوره ی دهم نسبت به دوره ی اول کاهشی بوده است و دیگر متغیر ها اثری مثبت و در عین حال صعودی را دارا بوده اند