سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدسجاد موسوی امجد – کارشناس ارشد مهندس یسازه
فرساد صفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه
سعید اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق

چکیده:

شبکه های عصبی مهندسی مصنوعی شاخه ای از هوشمصنوعی هستند که درصورت استفاده صحیح از آنها علاوه بردستیابی به یک دقت مناسب درانجام محاسبات زمان انجام محاسبات نیز بشدت کاهش می یابد دراین مقاله به بررسی زمان لازم برای آموزش شبکه های انتشار برگشتی با دو تابع تحریک سیگمویید و تانژانت هایپربولیک پرداخته شده است نتایج نشان میدهد که زمان لازم برا یتکمیل فرایند آموزش شبکه های انتشار برگشتی با تابع تحریک سیگمویید بیشتر از زمان لازم برای شبکه های انشتار برگشتی با تابع تحریک تانژانت هایپربولیک است.