سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لاله شاکری – کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده:

در این مقاله به موانع معرفتی بروز خلاقیت با توجه به هدف تعیین شده درمدیریت خلاقیت پرداخته شده است و سپس با توجه به موانع معرفتی طرح شده راهکاراصلی دستیابی به بروز خلاقیت و زمینه های پایدار مد یریت خلاقیت رفع این موانع معرفتی بالحاظ برخی توجهات معرفت شناسی در حوزه آموزش و نیز تحول در برخی مفاهیم اساسی از جمله قدرت دانسته شده است. در مجموع جایگاه برخی توجهات معرفت شناسی و بن مای ه های معرفتی که شاید در ذیل عنوان پست مدرن قابل طرح بندی باشند به عنوان زمینه های پایدار مدیریت خلاقیت و با هدف بروز خلاقیت به تحلیل نهاده شده است .