سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی امامعلی پور – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
سیدرضا طائبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه ارومیه
جعفر عبدالهی شریف – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
سیدمحمود یکانلی – کارشناس ارشد اکتشاف معدن، مشاور شرکت ایمیدرو(طرح طلای زرشوران)

چکیده:

کانسار زرشوران در منطقه فلززایی تکاب واقع است. مطالعات انجام گرفته پیشین دال بر آن است که تشکیل کانسارهای زرشوران، آی قلعه سی، آق دره، مغانلو، عربشاه و بایچه باغ به محلول های گرمابی با دمای مختلف وابسته است. تاکنون مطالعات اکتشافی بسیاری در مورد این کانسار انجام گرفته ولی زونالیته ژئوشیمیایی در آن مورد بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش سعی می شود به این مهم پرداخته شود. کانیسازی طلا در کانسار زرشوران از جهات مختلفی مشابه کانسار اپیترمال پراکنده در سنگهای رسوبی و بهویژه کربناتها، یعنی تیپ کارلین میباشد. به این منظور، از داده های زمین شناسی و لیتوژئوشیمیایی تعداد پنج گمانه اکتشافی که بر روی واحد زرشوران (واحد سنگی کانه دار) حفر شده است استفاده می گردد. درپنج گمانه مطالعه شده از آنالیز عناصر S، Zn ،Sb ، Pb، Cu، As، Ag، Au برای تعیین ضرایب همبستگی و ضرایب شاخص عنصری استفاده شده است.و همچنین براساس شکل 3 مقادیر نسبتهای عناصر فوق کانساری به تحت کانساری از گمانه های TA99D011 به سمت گمانه TA00D016 روند کاهشی نشان می دهد . این بدان معنا است که کانسار زرشوران در موقعیت گمانه TA99D011 در مقایسه با گمانه TA00D016 کمترین میزان فرسایش را یافته است.لذا تراز فرسایشی آن در فوقانی ترین بخش کانسار قرار دارد.