سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله قائدامینی –
اعظم فیاضی – دانشجوی ک
فاطمه عزیزیان – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی – دانشگاه علوم پزشکی شهرک
شهرام توفیقی – دکت

چکیده:

در بیمارستان ها سیستم های مدیریت مرکزی اطلاعات، سیستم های مرکزی نمایش آثار حیاتی بیماران و سیستم های فراخوانی پزشکان کشیک به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد. در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد نیز چون دیگر مراکز ارائه سلامت کم و بیش استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمت مورد استفاده قرار می گیرد . اما استقرار تله مدیسین در بیمارستان و بکارگیری روش های علمی در مدیریت اطلاعات سلامتی نیازمند بررسی زیرساخت های موجود بیمارستان دراین خصوص می باشد. ما دراین تحقیق می کوشیم تا ضمن بررسی و ارزیابی زیرساخت های موجود برای استقرار تله مدیسین در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد ، دستمایه ای را هرجند کوچک در اختیار مدیران سلامت استان قراردهیم تا نسبت به تصمیم گیری صحیح دراین خصوص اقدام نمایند.دراین تحقیق بخش های مختلف بیمارستان در بعد مدیریتی ، درمانی ، امدادی ،نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات براساس چک لیست ارزیابی محقق ساخت که اعتبار و روائی ان از طریق روش اعتبار محتوی و با تائید صاحب نظران و استادان فناوری اطلاعات سلامت مورد تائید قرار گرفته است، مورد بررسی قرارگرفت و نسبت به ارزیابی زیرساخت های تله مدیسین در مرکزآموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد اقدام گردید. بحث و نتیجه گیری : تله مدیسین در مرکز اموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد را می توان در سه حوزه مختلف ( دیدگاه تکنولوژیک ، دیدگاه عوامل انسانی و دیدگاه استراتژیک ) بررسی کرد . نتایج : استقرار مدیریت دانش در بیمارستان آیت الله کاشانی مهمترین زیر ساخت در استقرار تله مدیسین دربیمارستان موثر باشد و اگاهی کارکنان این مرکز می تواند بعنوان و روزآمد بودن فناوری اطلاعات دربیمارستان و حمایت های مالی از سوی سیاستگذاران و درنهایت ایجاد ارتباط با سایر مراکز درمانی و توسعه نظام ارجاء پیش بیمارستانی و بیمارستانی و استقرار تجهیزات ارتباطی مناسب در مراکز پیش بیمارستانی و توزیع مناسب نیروی انسانی دربخش سلامت می تواند پایه گذار سیستم تله مدیسین در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد باشد .