سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شفاعتی – کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد
فرزاد خمامی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
علی جهان افروز – شرکت ریخته گری دقیق پولادیر

چکیده:

در این پژوهش به بررسی افزودن تنگستن به آلیاژ GX260Cr27 و اثر آن بر مورفولوژی و ساختار این آلیاژ پرداخته شد. در این راستا نمونه هایی حاوی ۰ ، ۷ و ۱۱ درصد وزنی تنگستن از طریق ریخته گری تهیه و عملیات حرارتی گردید. سپس در هر دو حالت ریختگی و عملیات شده، اثر تنگستن بر ساختار این آلیاژ مورد بررسی قرار گرفت. ساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه گردید و جهت بررسی توزیع عناصر کروم و تنگستن در فازهای ریزساختاری، از آنالیز EDS استفاده شد. همچنین تشکیل فازهای مختلف توسط XRD بررسی گردید.نتایج نشان داد که تنگستن در تمام فازهای ریزساختاری این آلیاژ حل می شود. افزایش تنگستن در مقادیر مورد آزمایش به این آلیاژ باعث تشکیل کاربیدهای تنگستن یوتکتیک از نوع M6C در حالت ریختگی می شود. همچنین یک سری کاربیدهای تنگستن ریز و پراکنده در حین عملیات حرارتی در داخل فاز زمینه ایجاد می گردد که از نوع W2C می باشد. کاربیدهای تنگستن یوتکتیک در نمونه حاوی ۷ درصد وزنی تنگستن در حالت ریختگی ناپایدار بوده و در حین عملیات حرارتی به کاربیدهایی از نوع MC تبدیل می شود و ساختاری اسفنجی را به دست می دهد. عملیات حرارتی تاثیری بر کاربیدهای تنگستن یوتکتیک در نمونه حاوی ۱۱ درصد وزنی تنگستن نداشته و مورفولوژی کاربیدها بر خلاف نمونه حاوی ۷ درصد وزنی تنگستن تغییر نمی کند