سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن یوسفی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، شاهین شهر
علی اعظم خسروی – گروه فیزیک دانشگاه شاهد، تهران
قاسم انصاری پور – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد، صفائیه، یزد
محمدعلی صادق زاده – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد، صفائیه، یزد

چکیده:

نانو بلورهای نیم رسانا به دلیل خواص فیزیکی جالب توجه و قابلیت کاربرد فراوان از دو دهه پیش تاکنون موضوع تحقیقات گسترده بوده اند . آلائیدن نانو بلورها با فلزات واسطه و نادر خاکی ، خواص نورتابی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد . در این تحقیق به کمک روش شیمیائی مهار کردن، نانو بلورهای CdS آلائیده با نیکـل نشان می دهد که مخلوطی از نانو بلورها ی هگزاگونال و مکعبی تولید شده اند . به دلیل کوچک بودن بلورها، قله های نقش پراش پهن هستند . به XRD .تولیدگردید کمک فرمول شرر، اندازه ذرات تخمین زد ه شد و از طیف جذب UV-VIS برای بررسی وابستگی گاف انرژی با اندازه بلورها بهره برده شده است .