سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهره سادات ریاضی راد – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

منطقه مورد بررسی در ناحیه شمالی ایران و در قسمت البرز شمالی قرار دارد که از نظر تکتونیکی فعال می باشد. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای بررسی بیشتر لرزه زمینساخت و ثبت زمینلرزه های محلی مبادرت به نصب شبکه لرزه نگاری در ساری نمود. برای بررسی بهتر لرزه زمینساخت و تعیین موقعیت زمینلرزه ها باید اطلاعاتی از ساختار پوسته در منطقه در دست باشد. برای رسیدن به این هدف می بایست با استفاده از داده های لرزه نگاری محلی (شبکه لرزه نگاری ساری) ثبت شده، به بررسی ساختار پوسته پرداخت که با تعیین ساختار پوسته در منطقه می توان با دقت بیشتری به تعیین محل زمینلرزه ها پرداخت. با جمع آوری کلیه رویدادهای لرزه ای چهار سال در شبکه لرزه نگاری ساری واقع در استان مازندران با استفاده از روش شکست مرزی، منحنی های زمان عبور،در هر ایستگاه لرزه نگاری ترسیم می گردد. در این مطالعه از روش شکست مرزی که شامل دو روش یک ایستگاهی و دو ایستگاهی می باشد استفاده گردید. سپس با استفاده از منحنی های زمان عبور، سرعت در پوسته شمال ایران بر اساس فازهای محلی و ناحیه ای امواج پیکری محاسبه می گردد. با استفاده از نتایج به دست آمده می توان ژرفای ناپیوستگی موهو و سرعت امواج پیکری در شمال ایران را به دست آورد. بر اساس زمان های عبور ثبت شده در ایستگاه های شبکه لرزه نگاری ساری، تقریباً داده های شمالی ترین و جنوبی ترین ناحیه ایران را ثبت کرده است که بهترین برازش داده ها مربوط به امواج P می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مقادیر سرعت کمتر از عمق 50 کیلومتر، همخوانی خوبی با مدل جهانی دارد