سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ثاراله رضاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سیدابوالقاسم مرتضوی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
باهر خضری – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس
داود عباسی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از ویژگی های مهم تولیدی واحدهای دامی ساختار هزینه تولید به ویژه هزینه مواد خوراکی است که بیش از۷۰ درصد از هزینه ها را شامل می شود. از این رو بررسی هزینه تولید و تعیین جیره های غذایی بهینه با توجه به عوامل مختلفی از جمله نیازها، محدودی تها و نحوه گرایش به ریسک مدیران واحدهای دامی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین به منظور افزایش بهره وری واحدهای دامپروری، راههای کاهش هزینه خوراک دام را باید جستجو کرد. با گسترش علوم دامی و ارائه جیره های علمی توسط کارشناسان مربوطه، زمینه افزایش این قبیل محصولات فراهم شده است. ولی متاسفانه در خیلی از موارد جیره هایی که صرفا"جنبه تخصصی دارند به علت عدم توجه به قیمت مواد خوراکی تشکیل دهنده آنها مورد استقبال مدیران واحدهای دامی قرار نمی گیرند. از آنجایی که حداقل نمودن هزینه تولید مقدار معینی از محصول، از مهمترین اهداف واحدهای اقتصادی به شمار می آید، واحدهایی که در بلندمدت به هدف فوق دست نیابند از چرخه تولید خارج م یشوند. در سال های اخیر تعداد زیادی از واحدهای دامی به دلایل عمدتاً اقتصادی مجبور به توقف فعالیت شد هاند. کاهش شمار واحدهای دامی در بلندمدت می تواند موجب زیان های اقتصادی و اجتماعی فراوان شود. بنابراین بررسی ویژگ یهای تولیدی و اقتصادی برای برنامه ریزی و حل مشکلات واحدهای دامی به عنوان سنگ بنای برنامه ریزی و هدایت سرمایه گذاری بیشتر در این بخش تولید اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه به منظور بررسی ساختار هزینه تولید در واحدهای دامی و تعیین سهم نسبی هزینه مواد خوراکی، از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شد و به منظور تعیین جیره غذایی بهینه از روش مدل سازی ایجاد گزینه گردید