سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد سهرابی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایر
علی بیت اللهی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
حسین عربی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
رضا غلامی پور – استادیار، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو، سازمان پژوهشهای علمی

چکیده:

در تحقیق حاضر، نوارهای آمورف با پهنای 5 میلیمتر و ضخامت63-24میکرومتر از آلیاژ نرم مغناطیس FINEMETبا افزودنیAl/Geبا استفاده از فرآیندPlanar Flow Melt Spinning (PFMS و اعمال سرعتهای چرخ 13 23 33 متر بر ثانیه تحت فشار 20 کیلوپاسکال تولید شدند. سپس، به منظور رسیدن به ساختار نانوبلوری، عملیات حرارتی در دمای 560 درجه سانتیگراد به مدت 1 ساعت بر روی نوارها انجام شد. جهت بررسی تأثیر سرعت چرخ بر ساختار و درجه آمورف بودن نوارهای انجماد سریع یافته، آنالیزهای کالریمتری روبشی تفاضلیDSC)و پراش اشعه ایکس XRD)انجام شد. تأثیر عملیات حرارتی بر ساختار نوارها نیز توسط آنالیزXRDانجام شد. نتایجDSC و الگوهای پراش اشعه ایکس نشان میدهند که نوارهای تولیدی در سرعتهای مختلف چرخ، همگی دارای درجه آمورف بودن بالایی هستند وبا افزایش سرعت چرخ، درجه آمورف بودن نیز افزایش مییابد. همچنین، نتایجXRDنوارهای عملیات حرارتی شده نشان میدهد که دانه/کریستالیتهایی از فاز نرممغناطیسα-FeSi با اندازه دانه در محدوده 14-7نانومتر در ساختار ایجاد شده اند.