سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اصغر مصلح ارانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
حمیدرضا عظیم زاده – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
محمدرضا اختصاصی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

چکیده:

نبکاها تپه هایی متشکل از رسوبات بادی هستند که در اطراف گیاه جمع می شوند و با رشد گیاه توسعه می یابند گیاهان واکنش های متفاوتی به رسوبگذاری نشان میدهند بطوریکه فقط گیاهان سازگار با این شرایط قادر به حیات هستند گونه ارمک Ephedra strobilacea گونه ای است از تیره ارمک که قادر به تشکیل نبکا می باشند این تحقیق به بررسی سازگاری مورفولوژیک این گونه و نقش آن در حفاظت خاک می پردازد بدین منظور سه نبکا با ارتفاعات متفاوت در سه تکرار انتخاب و رسوبات اطراف آن کنار زده شد. تمام اندامهای هوایی گیاه از قسمت یقه جدا گردید. سپس قسمتهای خشک و مرده گیاه از قسمتهای سبز ان جدا، خشک و سپس وزن گردید. بیوماس، تعداد شاخه های انشعاب شده از ساقه، تعداد جوانه های تازه تشکیل شده و تعداد ریشه های نابجا برروی شاخه های داخل نبکا شمارش شدند. جهت اندازه گیری نقش این گیاه در حفاظت خاک یک نبکا به ارتفاع 70 cm با 2 متر طول و 2 متر پهنا انتخاب و حجم نبکا اندازه گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش حجم نبکا ماده خشک گیاه بیوماس رشد قابل توجهی را نشان میدهد