سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحیم خادمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاروزی ومنابع طبیعیی استان بوشهر
مریم مرادی – کارشناس ناظر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتی

چکیده:

مطالعه سازگاری و خواص کمی و کیفی سه رقم گوجه فرنگی گلخانه ای شامل ارگون Ergon ، نرما norma و الامبرا alambra در شرایط جنوب کشور مورد بررسی قرارگرفت. این ازمایش بصورت بلوکهای کامل تصادفی و در 3 تکرار و سه تیمار رقم در شرایط گلخانه به مرحله اجرا گذاشته شد. نشا مورد نیاز از ارقام تهیه و عملیات آماه سازی خاک و کود دهی براساس نتایج ازمون خاک انجام گرفت. و عملیات کاشت طبق نقشه اجرایی انجام شد. سایر مراقبتهای باغبانی به روش معمول و توصیه شده با شرایط منطقه در طول دوره داشت اعمال گردید. در طول دوره مطالعه صفات مورد نظر از قبیل تعداد گل، تعداد خوشه گل، تعداد برگ، عملکرد، قطر میوه، وزن میوه، قند میوه ، بریکس میوه و تحمل نسبی به افات و بیماریهای معمول گلخانه ای یاد داشتبرداری و اندازه گیری شد. داده های ازمایش مورد تجزیه واریانس قرار گرفته و میانگین ها براساس ازمون دانکن مورد مقایسه قرارگرفت.