سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هانیه کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی
فاطمه کریمی مجدد – کارشناس تکنولوژی آموزشی از دانشگاه ملایر، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی
حمیرا محمدی – کارشناس تکنولوژی آموزشی از دانشگاه ملایر، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی
الهام رحمانی – کارشناس تکنولوژی آموزشی از دانشگاه ملایر، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی

چکیده:

در عصری که به عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات معروف است داشتن حداقلی از سواد اطلاعاتی برای گذرانزندگی بسیار مهم و ضروری میباشد. لذا، برای پی بردن به سطح سواد اطلاعاتی و همچنین، برای بکارگیریلوازمی در جهت ارتقای این مهم، سنجیدن سطح فعلی سواد اطلاعاتی با هدف نیازسنجی برای گسترش آنضروری است. پرسشهای این پژوهش عبارتند از: آیا سواد اطلاعاتی جامعه مورد پژوهش رضایت بخش است؟،آیا بین اظهارت دانشجویان در مورد میزان سطح سواد اطلاعاتی شان با نمره پیشرفت تحصیلی (معدل)دانشجویان رابطه وجود دارد؟، و آیا بین اظهارت دانشجویان در مورد میزان سطح سواد اطلاعاتی شان با رشتهتحصیلی رابطه وجود دارد؟ در این پژوهش، پژوهشگران با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی براستانداردهای سواد اطلاعاتی به بررسی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه ملایر در سه دانشکده ادبیاتو علوم انسانی، فنی-مهندسی، و علوم پایه و همچنین، رابطه آن با رشته تحصیلی و نمرات پیشرفت تحصیلی پرداختهاند. با توجه به اظهارات دانشجویان سطح سواد اطلاعاتی آنها رضایت بخش بوده است. اگرچه بیناظهارات دانشجویان در مورد سواد اطلاعاتیشان با نمرات پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار و مثبت بدست آمد،اما، با رشته تحصیلی هیچ رابطه معناداری را نشان نداد.