سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه مومنی ها – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه عل
کاظم ندافی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ
محمدصادق حسنوند – دانشجوی دکترای بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

مسئله آلودگی محیط زیست به نانوذرات که اخیراً در ایران وارد چرخه فرایندی صنایع گردیده، از اهمیت چشمگیری برخوردار است و در صورت اقدامات صحیح در زمینه مدیریت این ترکیبات جدید می توان از آلودگیهای جبرانناپذیر و عواقب ناشی از آنها جلوگیری به عمل آورد. یکی از این ترکیبات پرکاربرد نانو ذرات ZnO میباشد که در این تحقیق، LC50 24 و 48 ساعته نانوذرات ZnO تماس یافته با رنگ آبی 29 از طریق انجام آزمایشات زیست آزمونی اندازه گیری شده است.جهت انجام این تحقیق که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد، ابتدا دافینا کشت داده شد. سپس با انجام آزمایشات دامنهیابی غلظتهای مورد نظر را بدست آورده و هر غلظت را با دو بار تکرار در زمانهای 24 و 48 ساعته برای نانوذرات ZnO به تنهایی و نانو ذرات ZnO تماس یافته با رنگ آبی 29 مورد آزمایش قرار دادیم. روش آزمایش بر اساس کتاب استاندارد متد و نشریه سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا انجام گرفت و برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل پروبیت و نرم افزار Excel استفاده شد. با توجه به آزمایشات انجام شده، نتایج حاصله نشان داد که نانوذرات ZnO تماس یافته با رنگ آبی 29، نسبت به نانو ذرات ZnO به تنهایی از قدرت سمیت بالاتری برخوردار است. به طوری که در زمان تماس 48 ساعته درغلظت 3 میلی گرم برلیتر نانوذرات ZnO تماس یافته با رنگ آبی 29، تنها 10% دافنیاها زنده ماندند. براساس نتایج به دست آمده هر چه زمان اندازه گیری آزمایش طولانی تر شده مقدار 50LC کمتر میباشد به این معنی که تاثیر سمیت نانو ذرات ZnO بر روی دافنیا بیشتر شده است، در نتیجه سمیت نانوذرات ZnO تماس یافته با رنگ آبی 29 وابسته به زمان تماس با دافنیا میباشد.