سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی رستمی حصوری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سید احمد مظاهری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

توده نفوذی مورد مطالعه، در جنوب شهرستان سبزوار واقع شده و از لحاظ تقسیمبندی تکتونیکی، بخشی از زون سبزوار میباشد. ترکیب این توده نفوذی از دیوریت تا گابرودیوریت تغییر می کند . کانی های اصلی تشکیل دهنده سنگ شامل پلاژیوکلاز(آندزین،لابرادوریت)، آمفیبول(هورنبلند)، پیروکسن(دیوپسید) و دارای کانی های فرعی شامل آپاتیت، اسفن، کانی اپاک و درصد خیلی کمی کوارتز می باشد. از کانیهای ثانوی می – توان به کلریت، سرسیت، آکتینولیت، اکسیدهای مختلف آهن اشاره کرد. این توده طبق نمودا رهای ژئوشیمیایی، سری تولئیتی، متاآلومین و از تیپ I هستند. بر اساس مطا لعات ژئوشیمیایی، موقعیت زمین – ساختی توده نفوذی کوهمیش، با گرانیتوئیدهای نوع کوهزایی قوس آتشفشانی (VAG) قابل مقایسه است و در رژیم تکتونیکی قوسهای آتشفشانی مرتبط با فرورانش حاشیه فعال قارهای بوجود آمده و با تکیه بر داده های ژئوشیمیایی و روابط صحرایی منبع ماگمایی مجموعه پلوتونیک احتمالا ماگمایی مشتق از گوشته میباشد.