سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راویه طاهرخانی – دانشجوی دکتری سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
حامد اختری شیشوان – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
ابوالحسن آهنکار – کارشناس ارشد نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه زمین شن

چکیده:

امروزه استفاده از دستگاه پیرولیز راک ایول و نتایج حاصل از آن جهت تعیین و تفسیر خصوصیات واحدهای حوضه های رسوبیمتداول میباشد.هدف از این مطالعه بررسی توان هیدروکربورزایی سازندهای پابده با استفاده از روش آنالیز راک اول و ضریبانعکاس ویترینایتو بازسازی تاریخچه تدفین و حرارتی با نرم افزار مدلسازیPars Basin Modeler در چاههای سورو-1 و سرخون-1و تنب-2 در منطقه تنگه هرمز در هینترلند بندر عباس است. بررسی تغییرات پارامتر S1+S2در برابر TOC نشان می دهد که این سازند در این محدوده پتانسیل هیدروکربورزایی خوبی دارد .این سازند غلیرغم پتانسیل خوب و مواد آلی مناسب در این ناحیه به پختگی لازم برای تولید هیدروکربور نرسیده است . براساس دیاگرام شاخص هیدروژن در مقابل Tmax محتوای کروژن این سازند عمدتاً نوع II/IIIاست و محیط رسوبگذاری این سازند دریائی می باشد. مدلسازی حوضه ای و بازسازی تاریخجه تدفین این سازند هم نشان داد که در چاههای تنب و سرخون سازند پابده وارد پنجره نفت زائی نشده و سنگ منشا هیدروکربور دراین مخازن نمی باشد و منشا نفت وگاز در این چاهها سازندهای در بخشهای عمیق تر و پایینتر می باشد اما در چاه سورو این سازند درابتدای پنجره نفت زائی قرار گرفته است .