سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا مرتضوی – مرکز تحقیقات نیرو
اعظم باجقلی – مرکز تحقیقات نیرو
مسعود رضایی – مرکز تحقیقات نیرو
سامان کندی – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

وجود تخلخل در قرصهای وریستور همواره می تواند بعنوان یک عامل عیب در خواص الکتریکی تلقی گردد و کنترل میزان آن بعنوان یک فاکتور مهم در فرایند تولید مطرح است . کاهش میزان تخلخل یا بعبارتی دیگر افزایش چگالی ورسیتور توسط پارامترهای مختلفی می تواند کنترل شود . سه فاکتور درصد چسب، درصد رطوبت و میزان فشار پرس که از فاکتورهای مهم کنترل کننده میزان تخلخل می باشند اثرات مختلفی را می تواند در جهت افزایش یا کاهش استحکام خام قطعه پرس شده و چگالی قطعه زینتر شده داشته باشند . بهینه سازی عوامل یاد شده، نتایج جالبی را بهمراه دارد بطوریکه در حضور ۲ درصد چسب PVA بدون رطوبت اضافی بهترین نتیجه از نظر استحکام خام و چگالی نمونه زینتر شده حاصل می گردد، مقدار بهینه فشار پرس معادل ۱۰۰۰ kg می باشد . در نهایت با بهینه نمودن سه عامل فوق الذکر چگالی نمونه زینتر شده معادل %۹۹/۱ بدست می آید .