سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحیم محمودگردی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین چیذری – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
حامد نجفی علمدارلو – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی PAM شاخصهای حمایتی در تولید زعفران برای دوره ۸۴-۸۱ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شاخص DRC نشان داد که ایران در تولید زعفران از مزیت نسبی بالایی برخوردار است و نتایج شاخصهای EPC و NPC ، NPIC در دوره مورد نظر نشان داد که به نهادهای تولید یارانه تخصیص داده شده و بر محصول تولید کنندگان مالیات غیرمستقیم وضع شده اما بر ارزش افزوده تولید زعفران مالیات غیرمستقیم وضع شده است. بررسی شاخصهای RSCA,RCA در دوره ۲۰۰۵-۱۹۹۱ نشان داد که ایران در صادرات زعفراندارای مزیت نسبی صادراتی بالایی بوده است. از طرف دیگر نتایج مدل رگرسیون گالتونین حاکی از تخصصی تر شدن الگوی تجارت در بین کشورهای مورد مطالعه در سالهای اخیر است. همچنین معیار ضریب همبستگی RCA برای کشورهای صادر کننده زعفران بیانگر آن است که RCAایران با RCA اکثر کشورها رابطه منفی و معنی دار دارد لذا پیشنهاد می شود که ضمن ادامه سیاست یارانه ای، با بهبود روشهای بسته بندی و تثبیت قیمت ان سهم بیشتری از قیمت جهانی نصیب کشاورزان و صنعت بسته بندی داخل شود