سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا نفرزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
علی طالبی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
حسین ملکی نژاد – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

بارندگی به عنوان متداول ترین عامل در بروز زمین لغزش ها شناخته شده است. به طورکلی، نفوذ آب حاصل از بارندگی در دامنه سبب بالا رفتن مقدار فشار منفذی و کاهش مکش خاک شده و در نتیجه دامنه را مستعد لغزش می کند . جریانهای زیر سطحی، عمق آب زیرمینی وتغییرات این دو در طول زمان از عوامل تعیین کننده در پیش بینی زمین لغزشهای ناشی از بارندگی می باشند . شرایطی از آب زیرزمینی که سبب گ سیختگی دامنه می شوند در ارتباط با عواملی همچون نحوه نفوذ بارندگی، ویژگیهای خاک، شرایط رطوبتی پیشین ، وسیر تاریخی بارندگی می باشند . از ای ن رو، مهمترین بخش در مدلساز ی تجربی، آماری و یا فیزیکی زمین لغزش ، بخش هیدرولوژیکی آن خواهد بود . دراین مقاله سعی شده است با بررسی پژوهشهای صورت گرفته در مورد مدلسازی هیدرولوژیکی زمین لغزش ، در بازه زمانی سال ۱۹۷۵ (معرفی مفهومی به نام آستانه بارندگی برای شروع زمین لغزش توسط کمبل ) تا س ال ۲۰۰۸ میلادی (ارائه مدل فیزیکی HSB-SM توسط طالبی و همکاران ) زمینه آشنایی هر چه بیشتر محققان داخلی با مفاهیم بکاررفته در این پژوهشها و دستاوردهای حاصل از آنها فراهم شود . با توجه به خسارات جانی و مالی وسیعی که حرکات توده ای هر ساله به کشور تحمیل می کنند طراحی و بکارگیری سیستم های هشداردهنده در مناطق لغزش خیز کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است و مطالعات پیرامون آن گامی بلند در جهت به حداقل رساندن خسارات ناشی اززمین لغزشها و نقطه عطفی در مدیریت پایدار این بلای طبیعی خواهد بود . نویسندگان امیدوارند با بهره گیری از تجربیاتی که در سطح جهان بدست آمده و همت پژوهشگران داخلی، شاهد به وجود آمدن سیستم های پیشرفته پیش بینی و هشدار زمین لغزش در کشور باشیم