سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

عبدالحمید معرف زاده – عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روا نشناسی دانشگاه شهید چمران اه

چکیده:

این مقاله به بررسی یک دور ه هشتاد و شش ساله از انتشا ر نشریات و مجلات علوم تربیتی و روان شناسی ایران از سال 1298 تا 1384 می پردازد. تعداد 113 عنوان نشریه خبری، هفته نامه، ماهانه، فصلنامه ، دو هفتگ ی، شش ماهانه و سالانه انواع نشریات علوم تربیتی و روا ن شناسی ایران را تشک یل می دهد . از ای ن تعداد 103 عنو ان نشریه در تهر ان و 10 عنو ان در شهرستان ها منتشر می گردد . این عناوین را دانشگاه ها، سازمان های ع لمی و پژوهشی در حوز ه علوم تربیتی و روا نشناسی منتشر می کنند. این مقاله همچنین به سؤالات زیر پاسخ می دهد:عناوین منتشره از چه زمانی به سوی تخصصی شدن پیش رفتند و چه عنوان یا عناوینی را شامل شدند؟ نشریات بخش دولتی کدام اند و چند عنوان را تشک یل می دهند؟ نشر یات بخش خصوصی ازچ ه زمانی شروع به انتشار نمودند و شامل چه عناوینی بودند؟ نشریات از نظر نوع (خبرنامه، مجله علمی – پژوهشی، علمی ترویجی، هفته نامه و غیره) چگونه بوده اند؟ بیشترین تیراژ، کمترین تیراژ، گران ترین و ارزان ترین نشریات کدام بوده اند؟ بحثی درباره پیدایش علمی پژوهشی و ترویجی و…