سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرعلی حمیم اسکویی – کارشناسی ارشد اکتشاف نفت
سیاوش صدیقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یاکتشاف نفت
سیدهاشم طباطبائی رئیسی – دانشیار شرکت ملی نفت ایرانتهران

چکیده:

درساختارهای زمین شناسی سیستم شکنندگی ها درزه یا گسل و یا هردو نقش بسیارحیاتی رادرایجاد یک محیط متخلخل با تراوایی بالا درمخازن هیدروکربوری ایفا می کنند درنتیجه یافتن ناحیه شکستگی درافزایش میزان تولید دخالت مستقیمی خواهد داشت روشهای زیادی برای یافتن سیستم های شکستگی وجود دارد که برپایه قابلیت ها و محدودیت های خاصی استوار می باشد دراین مقاله تلاش شده است که چنین مطالعاتی با استفاده ازبررسی نشانگرهای لرزه ای صورت پذیرد بدین منظور ضمن معرفی چنین نشانگرهای لرزه ای به نحوه تشخیص گسل ها و شکستگی ها با استفاده از این ابزار لرزه ای اشاره گردیده است دربسیاری از موارد نتایج بدست آمده راهکارهای مناسبی را ارایه داده اند.