سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته ادهمی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، گروه شناس
مهرداد آقایی خفری – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، گروه شناسایی و انتخاب مواد

چکیده:

سینتیک تغییرشکل گرم فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده مارتنزیتی Ni5-Cr15 در محدوده دمایی C° ۱۲۰۰-۹۰۰ و محدوده نرخ کرنش ۱-s 5/0-001/0 با استفاده از آزمایشات فشار گرم و با کاربرد مدل سینتیکی مواد مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با تحلیل های صورت گرفته، معادله آرنیوس تنها برای محدوده کوچکی از دما و نرخ کرنش معتبر دانسته شد. در محدوده وسیع تر دما و نرخ کرنش، توان تنش در معادله فوق (n) و در نتیجه حساسیت نرخ کرنش (m) و نیز انرژی اکتیواسیون (Q) به دما و نرخ کرنش وابسته بودند. با تعیین ثوابت n و m، انرژی اکتیواسیون در دماها و نرخ کرنش های مختلف محاسبه شد. بعنوان یکی از روش های تعیین قلمروهای ریزساختاری معین، که در آن ها تنها یک مکانیزم اتمی در تعیین سرعت تغییرشکل غالب است، تغییرات انرژی اکتیواسیون بر حسب دما و نرخ کرنش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نقشه انرژی اکتیواسیون، محدوده مربوط به دمای C˚ ۹۵۰ و نرخ کرنش ۱-s 1/0-001/0، قلمرو مربوط به تبلورمجدد دینامیک شناخته شد.