سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زیبا احمدبیگی – کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تبریز

چکیده:

با گذشت چند دهه از ظهور مفهوم پایدار روند تحولات جامعه روستایی ایران بیانگر چشم پوشی از اصول و معیارهای پایداری در طرحهای توسعه روستایی است که نمود عینی این مسئله را می توان در مهاجرتهای گسترده روستائیان به سمت شهرها و تعداد فزاینده روستاهای خالی از سکنه مشاهده کرد چالشهای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی حاضر که گریبان گیر جامعه روستایی و شهری کشور شده عمدتا در اثر عدم شناخت جامع و کافی برنامه ریزان از مسائل توسعه روستایی بوده است بنابراین لزوم توجه به پایداری درتوسعه روستاها ضرورت تاکید بر ارائه راهکارهای مناسب در تحقیقات اتی را روشن می سازد تا به برنامه ریزان در امر تصمیم گیری برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی یاری رسانند. یکی ازا ین راهکارها ارائه شاخصهای مناسب برای سنجش سطح پایداری توسعه روستاها می باشد دراین تحقیق با بهره گیری از روش مطالعه کتابخانه ای و استفادها ز اینترنت چارچوبی برا ی انتخاب شاخصهای مناسب سنجش پایداری در توسعه روستاها ارائه شده است.