سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا کرمی – استادیار گروه پژوهشی جغرافیا- دانشگاه تبریز
مریم بیاتی خطیبی – دانشیار گروه پژوهشی جغرافیا – دانشگاه تبریز

چکیده:

خشکسالی پدیدهای جهانی است و در هر مکانی میتواند اتفاق بیافتد. یکی از اثرات وقوع این پدیده برروی منابع آب بویژه ذخایر آب زیرزمینی، بصورت تغییر کیفیت شیمیایی آبها میباشد. این پژوهش سعی دارد با استفاده از نتایج تجزیه شیمیایی ۴۵ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق و تحلیل شاخصهای قابلیت هدایت الکتریکی EC و نسبت جذب سدیم SAR نمونهها، کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت تبریز را در مهر وخرداد سال شاخص خشکسالی در منطقه ۸۰-۱۳۷۹ بررسی کند. نتایج این پژوهش نشان میدهد با وقوع خشکسالی بیش از ۳۰ درصد نمونهها از نظر آبیاری از کیفیت نامناسبیبرخوردارند و از نظر کیفیت از نوع خیلی شور میباشند. نمونههای با کیفیت مناسب اغلب دامنههای شمالی سهند را شامل میشوند و بطرف مرکز دشت و حاشیه دریاچه ارومیه از کیفیت آبهای زیرزمینی کاسته میشود.