سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طیبه مصباح زاده – دانشجوی دکتری بیابان زدایی
حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی اکبر نوروزی – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آبخیزداری
مریم رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

فرسایش بادی درمناطقی با بارندگی کمتر از 150 میلی متر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد هرچند که فرسایش بادی به دلیل گستره وسیع فعالیت خود معمولا از عملکرد تخریبی خفیف تری نسبت به فرسایش آبی برخوردار است ولی به علت تداوم و وسعت فرسایندگی در زمان ومکان بیلان جابجایی توسط این نوع فرسایش درمناطق خشک و به مراتب بیشتر از فرسایش آبی می باشد در این تحقیق به منظرو براورد میزان رسوبدهی بادی از مدل تجربی IRIFR اختصاص و احمدی است بدین منظور پارامترهای مورد نظر در هریک از واحدهایکاری مورد بررسی و ارزیابیقرارگرفت و امتیاز رسوبدهی و در نهایت میزان رسوبدهی در هریک از واحدهای کاری و اشکال فرسایشی تعیین گردید. ابتدا نقشه واحدهای کاری تهیه سپس عوامل 9 گانه موثر در فرسایش بادی براساس مدل تجربی اریفر درهریک از واحدهای کاری موردبررسی قرارگرفت. با توجه به نتایج مشاهده می گردد که بیشترین امتیاز مربوط به تپه های فعال و تغییر کاربری زمین با رسوبدهی سالانه بیش از 6000 تن بر کیلومتر مربع می باشد و کمترین امتیاز مربوط به اراضی مجاور روستا است که میزان رسوبدهی سالانه بین 500-150 تن بر کیلومتر مربع می باشد.