سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین ملکی نژاد – استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد
مریم کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دا

چکیده:

خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است و احتمال وقوع آن در تمام نواحی با اقالیم کاملاٌ متفاوت وجود دارد. از جمله مهمترین مراحل ارزیابی وضعیت خشکسالی و ترسالی در هر منطقه، تعیین شاخص هایی به منظور تحلیل میزان شدت و تداوم خشکسالی و ترسالی در آن منطقه است. در این مطالعه، از داده های بارش ماهانه و سالانه ۲۱ ایستگاه کشور طی دوره آماری ۴۹ ساله ۲۰۰۳-۱۹۵۵ استفاده شده است. برای تحلیل و تفکیک خشکسالی ها و ترسالی ها ی ایستگاه های مورد مطالعه، شاخص بارش استاندارد ۱و میانگین های متحرک ۵ ساله و ۷ ساله بکار گرفته شده اند. با توجه به گستردگی کشور ایران و تاثیر پذیری از جبهه های شمالی، مدیترانه ای، سودانی و جبهه هایی که از سمت اقیانوس هند به کشور می رسد. شدت و فراوانی خشکسالی دارای تفاوتهای زمانی و مکانی در نقاط مختلف است. با توجه به شرایط آب و هوایی مختلف و تغییرات مکانی بارندگی در کشور نتایج بدست آمده حاکی از وقوع خشکسالی با درجات متفاوت در ایستگاههای موجود در نیمه شمالی و جنوبی کشور می باشد.