سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریدون مقدس نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میلاد ثاقب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

تماس بین ریل و چرخ تابع عوامل متعددی است که از آن جمله می توان به پروفیل ریل و چرخ نحوه قرارگیری چرخ برروی ریل شیب ریل می باشند شرایط تماس ریل و چرخ بطور مستقیم برمقدار و نحوه سایش آنها در خطوط راه آهن موثر است با توجه به اینکه تئوری های موجود در مورد تماس ا جسام از جمله تئوریهرتز دارای محدودیت های عمده ای در شرایط خاص تماس ریل با چرخ می باشد دراین مقاله سعی شده است تا به وسیله یک مدل اجزا محدود بررسی دقیق تری برروی شرایط تماس ریل ب چرخ در موقعیتهای مختلف قرار گیری چرخ برروی ریل در دو شیب 1:20 و 1:40 صورت گیرد بدین منظور ابتدا مدلی سه بعدی از خط راه آهن شام لریل، ریل پد، تراورس، بالاست و بستر با استفاده از نرم افزار اجزا محدود ABAQUS ساخته شده و سپس با مدلسازی چرخ و شرایط تماسی بین چرخ و ریل حرکت ریل نیز به مدل اضافه گردید. درمرحله بعد به منظرو صحت سنجی مدل نتایج تماس چرخ و ریل با نتایج مدل آقای سایمون ایونیسکی و مدل ساخته شده توسط برنامه اجزا محدود ANSYS مقایسه گشت پس از اطمینان از صحت نتایج فشار تماس و تنش فان میسز ماکزیمم درفواصل مختلف قرار گیری چرخ از لبه ریل بریا تماس چرخ با ریل نو و ریل سایش یافته شده در دو شیب 1:20 و 1:40 مقایسه گشت.