سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت اله یزدان پناه – استاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان
مسعود مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

دراین پژوهش شرایط سینوپتیکی رخداد گردوغبار در غرب کشور براساس داده های افقی ایستگاه سینوپتیک سنندج با کد 6 گردوغبار حاصله از یک منبع دوردست طی دوره آماری 2008-1999 بررسی شده است الگوهای فشار مربوطه به سطح زمین و ارتفاع ژئوپتانسیل سطوح 500 و 250 هکتوپاسکال از NOAA برداشت و در نرم افزار GrADS پردازش شده است نتیجه کارتعیین الگوی سینوپتیکی تولید غبار طی دوره آماری است در اواخر بهار و اوایل تابستان است در شرایطی که در سطح زمین کم فشار سودان، کم فشار گنگ یا زبانه ای از ان روی کشورهای عربستان ، عراق و سوریه فعالیت می کند و در سطح 500 هکتوپاسکال یک فرود عمیق بین مدار 25 تا 45 درجه قرار دارد زمینه تولید گردوغبار و انتقال ان به نیمه غربی ایران به وجود می اید این شرایط در صورت همراهی رودباد جنب حاره می تواندتاثیر فزاینده داشته باشد.