سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم عالی زاده – دانشجو کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
احسان کامرانی – استادیار دانشگاه هرمزگان
علیرضا سالارزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
سیامک بهزادی – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

مطالعه حاضر جهت مطالعه تنوع و فراوانی جوامع ماکروبنتوزی زیستگاه های مصنوعی جزیره کیش درخلیج فارس، توسط شناور استیجاری و تیم غواصی به صورت فصلی در سال 1390، انجام شد. نمونه برداری از روی بستر زیستگاه های مصنوعی و بستر شاهد، و هم چنین مطالعه دانه بندی و اندازه گیری پروفیل عمودی درجه حرارت، شوری، pH ، اکسیژن محلول، اکسیژن اشباع و کلروفیل a در کلیه ایستگاههای مورد بررسی ، همزمان با عملیات گشت دریایی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین ها در سطح 95 در صد در خصوص فاکتورهای فیزیکی آب، هم چنین نتایج حاصل از همین آزمون در سطح احتمال فوق الذکر در دو شاخص تنوع شانون و تراز زیستی در فصول مورد بررسی اختلاف معنی داری را نشان نداد(05/0p>).در نهایت می توان نتیجه گرفت که استفاده از زیستگاه های مصنوعی به عنوان رویکردی جدید در صنعت تکثیر و پرورش جهت رهاسازی لاروهای انگشت قد آبزیان (Fingerling) در دستور کار شیلات به منظور افزایش ذخایر و اشتغال زایی در بین جوامع صیادی می تواند قرار گیرد .