سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران مصطفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، دان
حمیدرضا رمضی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به بررسی شعاع تاثیر برداشت های لرزه نگاری با استفاده از روش های زمین آماری پرداخته شده است. زمین آمار، نوعی آمار است که در آن بستگی فضایی بین مقادیر در نظر گرفته می شود بنابراین، به بررسی وجود یا عدم وجود ساختار فضایی بین داده ها پرداخته می شود و سپس در صورت وجود ساختار فضایی، تحلیل داده ها انجام می گیرد. به منظور ریزپهنه بندی لرزه ای در محدوده شهر امیریه برداشت های لرزه نگاری در چند نقطه از شهر انجام شده است. این نقاط براساس مطالعات اولیه زمین شناسی محلی، توپوگرافی و امکان برداشت در این نقاط، انتخاب شده اند. پس از پردازش داده های برداشت شده از نقاط انتخاب شده، نقشه های هم سرعت امواج فشاری و برشی برای ژرفاهای مختلف تهیه شده اند و براساس استاندارد 2800 ایران ریزپهنه بندی انجام شده است. در این مطالعه برای بررسی دقت نقشه ها و ریزپهنه بندی انجام شده شعاع تاثیر نقاط مختلف برداشت های لرزه نگاری با استفاده از روش های زمین آماری مطالعه شده اند. در ژرفاهای مختلف برای هر نقشه واریوگرافی انجام شده است، پارامترهای مربوطه به دست آمده اند. براساس واریوگرافی های انجام شده شعاع تاثیر برداشت ها بیش از 600 متر برآورد شد. این مقدار نشان می دهد که انتخاب نقاط برداشت مناسب بوده و نقشه های تهیه شده دقت مناسبی داشته اند.