سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه دریا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صن
مهدی سعیدکیاست – استادیار، دانشکده مهندسی کشتیسازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیر

چکیده:

در این تحقیق رفتار ساز ه ای یک شناور تک بدنه آلومینیمی تندرو تحت بار ناشی از اسلمینگ به روش تحلیل اجزای محدود بررسی خواهد شد . توزیع فشار ناشی از ضرب ه ی اسلمینگ وارد بر شناور در سرعت های مختلف با استفاده از روابط تقریبی و تجربی آیین نامه GL محاسبه گردیده و روی بدنه شناور اعمال م ی گردد. همچنین بدنه شناور آلومینیمی بطور کامل به همراه تقویت کننده های عرضی در نرم افزار Catia مدلسازی شده و تنشها و کرنشهای ناشی از بارگذاری محاسبه می گردند. از طرف دیگر برای درک بهتر بارگذاری اسلمینگ، رفتار سازه ای شناور تحت اثر بار هیدرودینامیکی درحالتی که شناور هنوز پلان نکرده و ضربه اسلمینگ به آن وارد نم ی شود، نیز بررسی شده است. در قسمت دیگری از این تحقیق سعی شده است تا با تغییر فواصل تیربندی عرضی حالت بهین های برای مقاوم سازی بدنه طراحی گردد