سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم زارع – استان گیلان- رضوانشهر روستای شفارود پ
نرجس شعباندوست – استان گیلان شهرستان رشت خ.تختی

چکیده:

این پژوهش بر آن است تا ویژگی ها و شاخصه های یک شهر اسلامی را در کنار شاخص های توسعه پایدار قرار داده و به این نتیجه برسد که شهر رشت در این پژوهش در گام نخست تاچه اندازه اسلامی است و سپس تا چه اندازه از توسعه پایدار برخوردار می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی و در ادامه مقایسه تطبیقی بوده و داده های آن بر اساس داده های کتابخانه ای و اسنادی و همینطور مشاهدات میدانی بدست آمده است. در این پژوهش ابتدا متغیرهای شهر اسلامی دو به دو با شهر رشت مقایسه تطبیقی شد و سپس با افزودن متغیرهای توسعه پایدار شهری به مقایسه تطبیقی فوق شهر رشت از دو جنبه توسعه پایدار و میزان اسلامی بودن شهر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که شهر رشت با مقایسه متغیرهای شهر اسلامی تا حدود زیادی از این ویژگی دور شده است و از طرف دیگر در زمینه توسعه پایدار شهری نیز از بسیاری جهات عقب مانده است. این نتیجه گیری با در نظر گرفتن 12 متغیر از شهر اسلامی و 8 متغیر از توسعه پایدار شهری حاصل شده است