سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا ملکی – کارشناس ارشد معماری، عضو هیئت علمی گروه پژوهشی توسعه شهری و روستایی بیناس
علی ملکی – کارشناس ارشد معماری، رئیس گروه پژوهشی توسعه شهری و روستایی بیناس

چکیده:

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژهای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی وحقوقی جایگاه ویژهای پیدا کرده است. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است،دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسانها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسانها توجه نموده است بلکه بهچگونگی ساختن جامعهای نمونه نیز توجه دارد. در این پژوهش سعی بر آن شده است که با روش توصیفی تحلیلی و شیوهمرور منابع و اسناد کتابخانهای به تعریف و رابطه شهر و شهروندی پرداخته شود، سپس از منظر دین اسلام به نقد شهرهایمعاصر پرداخته شده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل میگردد که از لحاظ مفهوم و ساختار، شهرهای اسلامی معاصرنسبت به آرمان شهر اسلامی که در منابع به آن توصیه شده فاصله گرفته است لذا با ارائه پیشنهاداتی به دنبال دست یافتنراهکاری در این رابطه است.